КАРНАВАЛНИ ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Карнавал Габрово се провежда всяка трета събота на месец май, в рамките на Международен фестивал на хумора и сатирата.

ЦЕЛ

Мисията на Габровския карнавал е утвърждаване на публичния образ на града като Столица на хумора и сатирата.

С реализиране на събитието Габрово предоставя неповторима възможност на всеки човек да бъде пряк участник в Карнавала, да изрази себе си, преобразявайки се, да иронизира социалната и политическа действителност, в която живее. Посланието към участниците и зрителите в Карнавала е да използват възможността да го съпреживеят  – да станат негови сътворци.

ПОДЦЕЛИ

 • изграждане и поддържане на карнавална традиция;
 • толериране на нестандартни форми на изяви и иновативни събития, като основни инструменти за създаване на хумористично и сатирично изкуство.
 • привличане на вниманието на медии и публики;
 • насърчаване на участието в събитието /лично и организирано/;

ОРГАНИЗАТОР

 1. Основен организатор на Карнавал Габрово е Община Габрово.

      1.1.  Всички дейности, свързани с подготовката и реализацията на Карнавала,   се     изпълняват от Организационен комитет /ОК/, създаден със заповед на Кмета  на Община Габрово.

       1.2.   Председател на Организационния комитет е Кметът на Община Габрово.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участието в Карнавала е на доброволен принцип.

Всяка година за Карнавала се изготвя сценарий, който се обсъжда и утвърждава от ОК в срок до края на месец февруари.

Община Габрово обезпечава участието на включените в сценария групи с костюми и грим, съобразно сценария.

Макетите за шествието се изработват от подбран екип по поръчка на Община Габрово, основно в карнавалната работилница.

Участието в Карнавала по сценарий  няма конкурсен характер.

Гостуващите по покана на Организационния комитет индивидуални и групови участници от страната се приемат при предварително договорени условия, съгласно нуждите на сценария и по преценка на Община Габрово.

 ФИНАНСИРАНЕ

Карнавал Габрово се финансира от:

 1. Бюджета на Община Габрово, като част от културния календар;
 2. Спонсори;
 3. Рекламодатели.

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Всяка година Карнавалът има различно мото и лого, които са част от рекламните материали и широко се използват в комуникационната стратегия за реклама на събитието.

Карнавалът е широко рекламиран в страната и чужбина.

Община Габрово запазва правото си на аудио, видео и фото документиране на Карнавала и използването на материалите с рекламна цел.

Участието в шествието се приема за автоматично съгласие да бъдеш сниман, освен в случаите, в които предварително е подадена декларация за отказ.

 КОНКУРС

Всяка година в рамките на Карнавала се провежда конкурс по регламент, който е неразделна част от Статута, заедно със заявката за участие.

 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ЗА КАРНАВАЛНА КАРТИНА

В конкурса могат да участват всички желаещи, без ограничения във възраст, пол, адресна регистрация, в случай, че отговорят на посочените по-долу условия.

Участниците в конкурса подготвят картини, съобразно годишната тема/мото в една или повече от следните категории: сатира, политика, икономика, бит, хумористични картини; музикални картини; танцови картини; герои /исторически, приказни и др./.

Заявки за участие /по образец/ се приемат до 15 април на съответната година  в електронната страница на Карнавал Габрово – https://carnival.gabrovo.bg

Организационният комитет излъчва представители, които да бъдат включени в селекционна комисия.

За селекционната комисия участниците изпращат: презентационни материали  – снимки, видео, електронни адреси на сайт, фейсбук  страница/по преценка и ако са приложими/.

Организационният комитет потвърждава /или отхвърля/ участието до 20 април на съответната  година.

Всички разходи са за сметка на участниците.

Община Габрово съдейства на участниците в конкурса за настаняване и хранене на преференциални цени след предварителна заявка.

Организационният комитет излъчва жури за оценка на участниците в конкурса.

Участниците в конкурса преминават в дефилето по ред, зададен от ОК, в специално обособена секция /раздел/ „Конкурс“.

Всяка група разполага с до 2 минути, ако желае да представи своята картина пред журито на официалната трибуна  и коментаторските пунктове по трасето.

 Критерии за оценяване:

 • атрактивно представяне на темата;
 • оригиналност на костюмите;
 • артистичност на участниците.

 НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

Всяка група получава грамота за участие.

 В конкурса се присъждат четири награди:

 1. По една в трите категории, като журито си запазва правото да не присъди награда в някоя от категориите, или да присъди поощрителна награда в размер до 300 лева.
 2. Награда на публиката, която се определя с он-лайн гласуване до седмица след Карнавала на електронната страница на Карнавал Габрово – https://carnival.gabrovo.bg

Награден фонд

Наградите се обявяват до седмица след Карнавала

 • Малка група – до 5 участника – 500 лв.
 • Средна група – 5 – 10 участника – 1300 лв.
 • Голяма група над 10 участника – 2200 лв.
 • Награда на публиката – габровски сюрприз

В случай, че журито присъди награда на група физически лица, наградата    се    изплаща на лицето подало заявката за участие.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Важно!

Всички останали, желаещи да се включат в карнавалното шествие, спазват процедурата за конкурсната част, като в заявлението посочват, че не желаят да участват в конкурса.

Заявилите желание за участие след посочения краен срок, ще бъдат допуснати в шествието без право на участие в конкурса.

Участниците са длъжни:    

 1. Да спазват организационните разпоредби на Карнавала, свързани с явяване в предварително определен час, последователност на карнавалните картини, предварително зададен сценарий, начало и край на шествието;.
 2. Представянето на участниците не трябва в никакъв случай да застрашава живота и здравето на публиката;
 3. Организационният Комитет има правото да прекрати участието на състезаваща се картина, ако в нея има порнографско, садистко и подбуждащо към агресия съдържание;
 4. Организационният Комитет има правото да прекрати представянето на участници, ако прецени, че са в нетрезво или неадекватно състояние;
 5. Организационният Комитет не носи отговорност за нанесени между участниците обиди, за пострадали такива или осъдени.