Представят проекта за ремонт на яз. „Синкевица“
12.02.2020, 10:17 Миглена Въгленова

Пресконференция по повод изпълнението на проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. „Славовци“ ще се състои на 14 февруари 2020 г., петък, от 11:00 часа в заседателната зала на трети етаж в общинската администрация.

Ще бъдат представени строително-ремонтните работи по превенция и управление на риска от наводнения на язовир „Синкевица“, разположен на площ от 114 065 квадратни метра в близост до квартал „Славовци“.

Предстои рехабилитация на язовирната стена и съоръженията към нея, така че язовирът да изпълнява функциите си на регулиращ обект.

Целта е да се подобри техническото състояние на критичната инфраструктура и да се повиши готовността за реакция при наводнения.

За изпълнението на дейностите Община Габрово получи безвъзмездно 350 611.66 лв. по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Договорът с Управляващия орган бе подписан през миналата година. Срокът за реализация е 29 месеца.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16M1OP002-4.004-0001-С01 „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. „Славовци“, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.