С рехабилитацията на яз. „Синкевица“ ще се контролира нивото на водата
14.02.2020, 18:47 Миглена Въгленова

Започват строително-ремонтните работи по превенция и управление на риска от наводнения на язовир „Синкевица“. Предвидена е рехабилитация на язовирната стена и съоръженията към нея, с което ще се удължи експлоатационният живот и ще се подобри техническото им състояние. 

Дейностите са по проект „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. „Славовци“, който беше официално представен в присъствието на общинския екип, фирмите изпълнители, представители на институции – ангажирани с темата, общински съветници и граждани.

От дясно наляво: ръководителят на проекта инж. Мария Стоева, кметът Таня Христова, представителят на ДЗЗД „КТ Строй“ инж. Георги Димов и специалистът по ХТС в екипа на проекта инж. Любка Райкова

По думите на ръководителя на проекта инж. Мария Стоева с цялостния ремонт ще се увеличи надеждността и устойчивостта на язовирната стена и преливника, също ще се заздравят водният и сухият откос. „По проекта ще бъде изградена контролно-измервателна система за наблюдение в реално време на язовирната стена и водохранилището – такава в момента липсва. Ще монтираме и чугунена вертикална рейка на водовземната кула за визуално наблюдение на водното ниво в язовира.“, разясни подробностите инж. Стоева.

След рехабилитацията основният изпускател ще заработи на входа с изправен савак, а на изхода с работещ шибърен кран. Преливникът, бързотокът и енергогасителят ще бъдат ремонтирани с почистване на растителността и частичен ремонт на стоманобетоновото тяло на преливника. Заложени са мерки за увеличаване на ретензионната способност на язовира в критични ситуации.

Предвидено е още ново електрозахранване и осветление на короната на язовирната стена и стълбището към нея. Ще бъдат монтирани нови предпазни парапети на моста и по цялата дължина на короната, стъпалата ще бъдат ремонтирани. Обрушените участъци по дренажната призма ще бъдат възстановени. Достъпът на моторни превозни средства към короната на стената ще е регулиран с бариера.

„Синкевица“ е единственият язовир, който остана общинска собственост. Вярвам, че следващите стъпки ще бъдат в посока интелигентни решения – чрез съвременни методи да се предоставя информация за нивото на реките, за да може да се предприемат мерки навреме. Считам, че са необходими повече средства за превенция, отколкото за управление на кризи.“, коментира кметът Таня Христова. Тя съобщи, че облагородяването на общинската територия на прилежащия парк е част от инвестиционните намерения на Община Габрово.

През миналата година Община Габрово подписа договор по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., откъдето ще бъдат предоставени безвъзмездно 350 611.66 лв. за яз. „Синкевица“.

Представителят на ДЗЗД „КТ Строй“ – изпълнител на строително-ремонтните работи, увери, че дейностите ще бъдат извършени качествено, а срокът от 5 месеца – спазен. „За нас това е едно сериозно предизвикателство, но ние разполагаме с необходимите специалисти и техническа обезпеченост, за да се справим със задачата.“, каза инж. Георги Димов. Той подчерта, че по време на ремонта не се предвижда източване на язовира.

Представяне на проекта

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16M1OP002-4.004-0001-С01 „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. „Славовци“, гр. Габрово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.